NASZE REALIZACJEENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Jedną z najważniejszych zalet prefabrykowanych domów gotowych jest ich energooszczędność, która wynika z ich rozwiązań konstrukcyjnych i z zastosowanych do produkcji materiałów posiadających właściwości termoizolacji. W czasach drożejącej energii i kończących się zasobów naturalnych podstawowym zadaniem budynku staje się nie tylko dążenie do ograniczenia zużywanej energii, lecz również wykorzystywanie energii tak, aby jej największa ilość w wydajny sposób mogła zostać wielokrotnie wykorzystana.

Dlaczego warto budować dom energooszczędny?

Ponieważ taki dom:

 • Ma mniejsze straty ciepła czyli mamy tańsze ogrzewanie,
 • Ma niższe zapotrzebowanie na energię cieplną czyli jest mniejsza zależność od cen energii
 • Ma lepszą charakterystykę energetyczną budynku czyli dobre świadectwo energetyczne
 • Ma większą wartość rynkową nieruchomości
 • Jest przyjazny dla środowiska, w którym żyjemy – ograniczamy emisję CO2
 • Możemy łatwiej uzyskać kredyt lub nawet dotację

Na energooszczędność budynku oprócz rozwiązań konstrukcyjnych czyli szczelności i izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych (ściany, dach) z jak najmniejszą ilością mostków termicznych, mają również wpływ takie czynniki jak:

 • Usytuowanie budynku względem stron świata, rzeźba terenu, otoczenie zielenią, stopień nasłonecznienia i kierunek wiatru,
 • Architektura budynku – geometria i funkcja budynku – forma powinna być optymalnie zwarta z dużymi oknami od strony południowej i zachodniej, a z jak najmniejszą ilością okien od strony północnej,
 • Zastosowanie okien i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła,
 • Sposób ogrzewania i wentylacji domu (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła),
 • Źródła i ceny energii użytej do zasilania budynku

Dom energooszczędny nie został jeszcze prawnie zdefiniowany, ale przyjmuje się, że powinien zużywać o 25-50% mniej energii niż budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów. We wrześniu 2007 roku znowelizowano przepisy Prawa Budowlanego, według których od 1-go stycznia 2009 roku obowiązkowa jest certyfikacja energetyczna budynków. Świadectwo energetyczne określa poziom jakości energetycznej budynku czyli podaje informację o energochłonności budynku, co pozwala w prosty sposób oszacować koszty eksploatacji. Obecnie wznoszone w Polsce budynki mieszkalne odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia MSWiA z 30.9.97 (Dz.U. 132, poz. 878), co odpowiada średniemu zużyciu 90 - 120 kWh/(m2*a).

Coraz większa świadomość kończących się zasobów naturalnych i dbałość o ochronę środowiska powoduje, że ekologia w architekturze to już nie tylko moda czy moralny obowiązek, ale i konieczność. Także prawna, ponieważ zgodnie z unijną dyrektywą, wszystkie budynki oddane do użytku lub zbudowane po 9 lipca 2013 roku będą musiały spełniać zaostrzone normy dotyczące zużycia energii.

Zapotrzebowanie domu na energię czyli energochłonność budynku określa się za pomocą wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA – wskaźnik powierzchniowy [kWh/m2/rok] lub EV – wskaźnik kubaturowy [kWh/m3/rok]. W różnych krajach, zależnie od stanu techniki, zamożności, a także w zależności od warunków klimatycznych, poziom wskaźnika E charakteryzujący budynki jako energooszczędne jest różny i zmienia się w czasie w miarę rozwoju nauki i techniki. W Polsce przyjęto, że za budynki energooszczędne można uznać te, które charakteryzują się powierzchniowym wskaźnikiem zapotrzebowania na ciepło EA< 90 kWh/ m2/rok. Klasyfikację energetyczną budynków przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Prefabrykowane domy gotowe w opcji „standard” produkcji firmy Drevo Haus Sp. z o.o. klasyfikują się w klasie energetycznej B czyli domów energooszczędnych. W zależności od wymagań klienta istnieje możliwość wykonania domu w klasie „niskoenergetycznej” lub „ pasywnej”.
Poniższy rysunek przekroju domu w technologii Drevo Haus Sp. z o.o. przedstawia poszczególne przegrody zewnętrzne budynku z opisem warstw oraz z podaniem współczynnika przenikania ciepła U.

Wybudowanie domu energooszczędnego przekłada się wprost na oszczędności związane z kosztami zakupu paliw płynnych lub stałych do ogrzania budynku. Biorąc pod uwagę ciągle rosnące ceny oleju opałowego, gazu ziemnego, a także węgla, inwestycja w dom energooszczędny to inwestycja, która dzięki zmniejszonym kosztom eksploatacji budynku zwróci się w przyszłości.